Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę A4M PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zwaną dalej “Usługodawcą”.

2. Adres Usługodawcy: Piotrkowska 99, 90-425 Łódź, Polska. Numer NIP: 7252316717.

3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, w tym oferuje kursy online.

§ 2 DEFINICJE

1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

   a) Usługodawca – A4M PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrkowska 99, 90-425 Łódź, Polska, NIP: 7252316717.

   b) Użytkownik – osoba korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę.

   c) Kurs online – oferta edukacyjna dostępna za pośrednictwem platformy internetowej Usługodawcy.

§ 3 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w zakresie oferty edukacyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami moralności oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 4 ZASADY KORZYSTANIA

1. Korzystanie z kursów online możliwe jest po zalogowaniu się na platformie internetowej Usługodawcy.

2. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swojego konta innym osobom oraz do zachowania poufności danych dostępowych.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania oraz zawartości kursów online.

§ 5 OPŁATY

1. Za korzystanie z niektórych kursów online Usługodawca może pobierać opłaty, o których Użytkownik zostanie poinformowany przed dokonaniem zakupu.

2. Opłaty mogą być regulowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami dostępnymi na platformie internetowej.

 § 6 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do korzystania z Portalu oraz kursów online wymagane są:

   a) Dostęp do Internetu.

   b) Przeglądarka internetowa.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne po stronie Użytkownika, które uniemożliwiają korzystanie z usług.

 §7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej Usługodawcy.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej.

4. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących regulaminu, Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą pod adresem info@getitjob.pl.

§8 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy zgłaszać pisemnie na adres Usługodawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail info@getitjob.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres, adres e-mail Użytkownika oraz opis problemu.

3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi na wskazany przez niego adres e-mail.

Łódź, dnia 18.01.2024

__________________________

Adam Wójciński

0